Persondatapolitik

Persondata

Som led i vores sagsbehandling indgår også personoplysninger. Ved EU`s persondataforordning er vi pålagt en oplysningsforpligtelse vedrørende vores behandling af personoplysninger.

Disse oplysninger finder du nedenfor under afsnittet ”Dine rettigheder”.

Vi forsøger på bedste vis, at passe på dine personoplysninger, og i den sammenhæng:

 • Anvender vi stedse nyeste opdaterede versioner af firewall samt virusscanner
 • Har vi sikret at vores server er krypteret i sin helhed
 • Er fjernadgang til vores elektroniske sagsbehandlersystemer sikret ved VPN
 • Fremsender vi persondataoplysninger med krypteret mail, og følsomme personoplysninger med Sikker Mail
 • Sker anvendelse af USB-lagerenhed alene med kodet USB-lagerenhed, og kun kontorets egne
 • Opbevarer vi dine personoplysninger i aflåste brandsikre skabe samt dobbelt aflåst arkiv, samt i vores sagsbehandlingssystem kan disse alene tilgås af vore medarbejdere med kontinuerligt udskiftede koder
 • Sender vi ikke dine personoplysninger til tredjelande f.eks. via hosting, cloudsystemer eller tilsvarende fjernlager-systemer
 • Har vi indarbejdet nøje tilrettelagte procedurer for, at dine personoplysninger effektivt slettes når grundlaget for opbevaring ikke længere er til stede
 • Har vi nøje og i henhold til skriftlig instruks, instrueret kontorets personale i at beskytte dine personoplysninger
 • Vi benytter tvungen TLS protokol (forced TLS) ved fremsendelse af e-mails

De oplysninger vi i medfør af persondataforordningen skal give dig er følgende:

Advokaterne Vermeij & Staunskjær I/S, Adelgade 19, 8660 Skanderborg, CVR nr. 10592283 er den dataansvarlige.

 1. Hvordan kontakter du os?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere af dine personoplysninger
 5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 6. Opbevaring af dine personoplysninger
 7. Dine rettigheder
 8. Klage til Datatilsynet

Nedenfor skal vi uddybe de enkelte punkter:

Hvordan kontakter du den dataansvarlige:
Du kan kontakte den dataansvarlige på følgende vis:
Advokat Erik Vermeij
Adelgade 19, 8660 Skanderborg
Telefon: 87 69 99 00
Mail: erik@vermeij.dk


Advokat Henrik Adam Staunskjær
Adelgade 19, 8660 Skanderborg
Telefon: 87 69 99 00
Mail: henrik@staunskjaer.dk


Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:
Formålet med, og retsgrundlaget for, at indsamle og opbevare dine personoplysninger vil være angivet til dig i en særskilt meddelelse medmindre tvingende grunde i Persondataforordningens undtagelsesregler finder anvendelse.

Kategorier af personoplysninger:
Du vil i en særskilt meddelelse få oplyst hvilke kategorier af personoplysninger om dig vi behandler, medmindre tvingende grunde i Persondataforordningens undtagelsesbestemmelser finder anvendelse.

Modtagere af dine personoplysninger:
Du vil i en særskilt meddelelse få oplyst såfremt vi som led i vores sagsbehandling videregiver dine personoplysninger til f.eks. offentlige myndigheder, retten, eller en modpart medmindre tvingende grunde i  Persondataforordningens undtagelsesregler finder anvendelse.

Hvor stammer dine personoplysninger fra:
Du vil i en særskilt meddelelse få oplyst hvorfra vi har oplysningerne om dig medmindre tvingende grunde i Persondataforordningens undtagelsesregler finder anvendelse.

Opbevaring, og sletning af dine personoplysninger:
Som udgangspunkt sletter vi din sag, og dermed dine personoplysninger, senest 10 år efter sagens afslutning. Årsagen til denne slettefrist er, at vort rådgiveransvar ophører senest 10 år efter vi har ydet rådgivningen.

Personoplysninger som der ikke er et behandlergrundlag for at bevare, vil blive slettet umiddelbart efter behandlingsgrundlaget er ophørt.

Vi er i visse tilfælde i medfør af lov om hvidvaskning § 30 pålagt, at opbevare dokumentation i form af en kopi af dit pas eller kørekort i 5 år regnet fra transaktionens afslutning. Derefter skal oplysningerne slettes så de ikke længere forefindes i vores fysiske sagsarkiv eller elektronisk i vores sagsbehandlersystem.

I medfør af de advokatetiske regler er vi pålagt en ubetinget, og strengt håndhævet pligt til stedse at opretholde et effektivt system der kan sikre mod såkaldte interessekonflikter.

For at opfylde dette ufravigelige krav, vil vi i vort sagsbehandlersystem opbevare dit navn, adresse samt sagens grundlæggende oplysninger om sagens karakter og genstand.

For visse sagstyper, hvor muligheden for genoptagelse af sagen er udstrakt til en årrække ud over 10 år, f.eks. erstatningssager med personskade, vil vi give særskilt meddelelse om den periode vi opbevarer dine personoplysninger.

Dine rettigheder:
Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Dine rettigheder udgør:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til, at få urigtige oplysninger om dig rettet
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger
 • Ret til at transmittere oplysninger(Dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring
 • Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk